Preloader
0%
loading downloading images

Security and Decentralization

Cheelee & Gnosis Safe:

Bảo mật & Phân tán

Đội ngũ của Cheelee luôn nỗ lực để giải quyết nguy cơ rủi ro tập trung để đảm bảo tính minh bạch và đáng tin cậy của doanh nghiệp chúng tôi. Vui lòng đọc phần còn lại của bài viết để tìm hiểu chi tiết về quyền sở hữu hợp đồng thông minh.

Quyền sở hữu hợp đồng thông minh được trao cho Gnosis Safe:

1. Cheel

0xa76f39a98c1BA368655fC7936578354B577332eB

Với chủ sở hữu/người đồng ký tên sau:

0x7561fb4144f70E9b3EC310C8F923879962022F4c

0x21dc454c302EA3f013F6cFeaF4CD61DD5f58a470

0x07C2C60C4D4d3364B5f2EE3c49f8F87bb4aCa6aF

0xF8eEb2CF624c7791D855158c39817Abc10610633

0xbdf2CBdBd5598fd1319D0414A51c5557c66f5668

2. Lee

0xa76f39a98c1BA368655fC7936578354B577332eB

Với chủ sở hữu/người đồng ký tên sau:

0x7561fb4144f70E9b3EC310C8F923879962022F4c

0x21dc454c302EA3f013F6cFeaF4CD61DD5f58a470

0x07C2C60C4D4d3364B5f2EE3c49f8F87bb4aCa6aF

0xF8eEb2CF624c7791D855158c39817Abc10610633

0xbdf2CBdBd5598fd1319D0414A51c5557c66f5668

3. MultiVesting

0xa76f39a98c1BA368655fC7936578354B577332eB

Với chủ sở hữu/người đồng ký tên sau:

0x7561fb4144f70E9b3EC310C8F923879962022F4c

0x21dc454c302EA3f013F6cFeaF4CD61DD5f58a470

0x07C2C60C4D4d3364B5f2EE3c49f8F87bb4aCa6aF

0xF8eEb2CF624c7791D855158c39817Abc10610633

0xbdf2CBdBd5598fd1319D0414A51c5557c66f5668

4. NFT

0xa76f39a98c1BA368655fC7936578354B577332eB

Với chủ sở hữu/người đồng ký tên sau:

0x7561fb4144f70E9b3EC310C8F923879962022F4c

0x21dc454c302EA3f013F6cFeaF4CD61DD5f58a470

0x07C2C60C4D4d3364B5f2EE3c49f8F87bb4aCa6aF

0xF8eEb2CF624c7791D855158c39817Abc10610633

0xbdf2CBdBd5598fd1319D0414A51c5557c66f5668

5. NFTSale

0xa76f39a98c1BA368655fC7936578354B577332eB

Với chủ sở hữu/người đồng ký tên sau:

0x7561fb4144f70E9b3EC310C8F923879962022F4c

0x21dc454c302EA3f013F6cFeaF4CD61DD5f58a470

0x07C2C60C4D4d3364B5f2EE3c49f8F87bb4aCa6aF

0xF8eEb2CF624c7791D855158c39817Abc10610633

0xbdf2CBdBd5598fd1319D0414A51c5557c66f5668

Gnosis Safe được chọn vì đây là nền tảng đáng tin cậy nhất để quản lý tài sản số với định dạng chữ ký đa dạng đối với các dự án và nhóm tiền điện tử.
Việc yêu cầu chữ ký để xác nhận mỗi giao dịch được thực hiện nhằm giảm thiểu rủi ro truy cập trái phép vào tài sản tiền điện tử của công ty và tất cả hợp đồng thông minh Cheelee. Để tăng cường mức độ an bảo mật ở Cheelee và đảm bảo sự phân cấp của các hợp đồng thông minh, cần có tổng cộng 3 trong số 6 chữ ký để ủy quyền giao dịch.
calculator-icon